Skriv tabellbeskrivning här


E-hälsoutvecklare

Innovatör

Vetgirig

Nyfiken

Avtalstid

Tre år

Ett år

En vecka

En dag

Tillgång

Obegränad

Obegränsad

8-17 mån-fre

8-17 mån-fre

Kostnad

4 600 kr/mån

4 900 kr/mån

1 300 kr

 300 kr


Testbäddar och projekt


Flitigt använda Testbäddar

På E-hälsocentrum jobbar företag och offentlig sektor sida vid sida. Här pågår många olika projekt och här finns fyra testbäddar att tillgå. Testbäddarna finns på Innovatjonsklinikken i Levanger, på Mittuniversitetet, hos Region Jämtland Härjedalen och hos Östersunds kommun. Det största pågående projektet med dessa testbäddar är VälTel.

Läs om några av de projekt som flödat genom den stora e-hälsosatsningen som görs i Östersund och Jämtland Härjedalen.


ADLIFE

ADLIFE syftar till att äldre personer med hjärtsvikt eller KOL ska uppleva hög livskvalitet utifrån att deras vård blir mer integrerad och sammanhållen. ADLIFE kommer att ta fram en plattform för personliga vårdplaner, ett kliniskt beslutsstöd samt en patientplattform som kommer att göra att den enskilde personen, hens närstående och vårdpersonalen tillsammans planerar och följer upp vården utifrån patientens behov och mål. Patienten registrerar mätvärden och upplevelser som det kliniska beslutsstödet tar hänsyn till då det lämnar sina rekommendationer.

Beslutsstödet innehåller också system för tidiga varningar vid förändrade behov, baserat på riskprediktorer. Målet är att patienter med allvarliga kroniska sjukdomar ska kunna hushålla med sina resurser och genom rätt planerad vård inte behöva besöka vården i onödan, och därmed bibehålla en god livskvalitet trots sin sjukdom.

ADLIFE ska också underlätta för vårdpersonalen genom att ge stöd via det kliniska beslutsstödet och en översikt över vårdplaner med mål och aktiviteter. Verktyget ska också underlätta team-arbete genom att berörd vårdpersonal får tillgång till information och planering.

Projektet pågår 2020-01-01 – 2024-06-30 och omfattar drygt 6 miljoner euro. Utöver Region Jämtland Härjedalen deltar Odense University Hospital, Region Southern Denmark; University of Strathclyde; University of Warwick; i~HD; Kronikgune, Spanien; Everis, Spanien; Assuta Ashdod, Israel; SRDC, Turkiet; OptiMedis, Tyskland och Falkevietz hospital, Polen i projektet.

ADLIFE projektet har mottagit finansiering av Europeiska Unionen under Horizon 2020 programmet, referensnummer 875209.

Regionalt ResursCenter

Regionalt ResursCenter har som mål att öka antalet ansökningar till EU:s Horizonprogram från företag och organisationer i mellersta Norrland. Vi tror på att regionens företag både har idéer, drivkraft och vilja att växa och utvecklas.

Vi är själva ett projekt som under vår treåriga verksamhetsperiod ska hitta rätt samarbeten inom och mellan Jämtlands och Västernorrlands län. Vi vill bidra till att stärka växtkraften i vår region och vara en naturlig partner för företag, organisationer och offentlig sektor i utvecklingen av deras verksamheter.

Regionalt ResursCenter är ett projekt som till 50 procent är finansierat av EU:s Regionala utvecklingsfond, via Tillväxtverket, och till 50 procent av Region Jämtland Härjedalen. Projektet pågår fram till sista december 2022

dRural

dRural ska samutveckla och implementera en digital lösning som levererar flera tjänster till landsbygdens medborgare och samtidigt skapar möjligheter för ekonomisk tillväxt och förbättringar av livskvalitén.

Vidare att säkerställa ett framgångsrikt användande och hållbarhet efter projektets livstid och dess replikering i andra europeiska territorier. Strävan efter att bli referensmarknaden för tjänster för europeiska landsbygdsområden.

dRural kommer att bygga ett servicenätverk/ekosystem för landsbygdsområden och samhällen baserat på fyra landsbygdsregioner i Europa, nämligen

  • Extremadura (ES),
  • Jämtland Härjedalen (SE),
  • Dubrovnik-NeretvaCounty (HR) och
  • Region Gelderland Midden(NL).

Tjänsteplattformen kommer att utvecklas och byggas med agil produktutveckling – vilket innebär att utvecklingen av tjänsteplattformen sker delvis i korta sprintar där varje leverans testas och godkänns regionalt av varje kravställare.

Utvecklingen av Tjänsteplattformen lägger stort fokus på för etik, integritet och dataskydd (för att skydda våra medborgare).

I projektplanen ingår också att anpassa tjänsteplattformen så att den tar hänsyn till varje regions datanätskapacitet så att tjänsten upplevs tillgänglig och snabb.
dRural projeketet mottar finansiering av Europeiska Unionen under Horizon 2020 programmet.

Monitorering

Skill Aid

Det norska företaget Dynamisk Helse har tagit fram utbildnings-appen SkillAid för personal inom äldreomsorgen. Tillsammans med Östersunds kommun har den nu utvecklats och testats på LSS-boenden. Utvärderingen visar goda resultat och Östersunds kommun har nu köpt in appen för att vidareutveckling.

”Piloten med Østersund kommune har vært en spennende og lærerik reise for oss som gründerselskap. Viktig suksessfaktor i piloten har vært tydelig målsetting, klar plan for implementering og ønsket måloppnåelse. Partene har jobbet som et samlet team.. Vi har vært stolte av det som har blitt skapt, samtidig som det har vært høyde for å ta bort det som ikke har vært funksjonelt.Vi har opplevd en kommune som våger å satse fordi de tror på noe, og det har vært stas å skape sammen med dem! Dette blir det bærekrftige løsninger av for fremtidens helse og omsorgstjeneste.”

Ann-Kristin Johansen Dynamisk Helse

 

Träning

Hemmonitorering

Inom ramen för ett hälsoprojekt i Hammarstrand och Stugun fick ett antal patienter med hjärtsvikt, högt blodtryck, diabetes, KOL och psykisk ohälsa möjlighet att mäta sina hälsoparametrar i hemmet i kombination med fysisk aktivitet på recept. Först utvecklades en arbetshypotes som sedan testades i liten skala och utvärderades. Därefter skalades projektet kontinuerligt upp, med regelbundna avstämningar där problem identifierades och löstes när dessa dök upp. En stor anledning till att projektet blev lyckosamt var att patienten fick mäta och ha kontroll själv samtidigt som sjukvården fanns som stöd på distans. ImagineCare levererade en del av lösningen via deras mobil-app som deltagarna använde för att noterade sina resultat. InTels system Ihap kompletterade ImagineCares app för patienter som inte har eller vill använda en mobiltelefon och levererar värdena via sin tekniska lösning till sjukvården.

”Den tillitsbaserade samverkansmodellen har varit en tydlig framgångsfaktor i pilotprojektet där alla svar inte varit givna från början. Att göra något nytt och nyttigt har krävt en kreativ och innovativ miljö och det har Regionen verkligen lyckats med att skapa.”

Gustav Hjelmgren ImagineCare

 

Viktiga mammor

Viktiga mammor

Gravida kvinnor kan under sin graviditet uppleva minskad möjlighet till rörelse. För att råda bot på detta har träningsföretaget MyMowo i samarbete med Region Jämtland Härjedalen utarbetat och testat ett virtuellt träningsprogram, en digital tjänst, för gravida inom Region Jämtland Härjedalen. Testet visar primärt på goda resultat.

”VälTel möjliggör för den privata marknaden att få tillgång till offentlig sektor och tillsammans hjälps vi åt att lösa problem. Vi inom näringslivet kan vår verksamhet och när de behov och utmaningar offentlig sektor har möter oss så blir det en otrolig kraft och tyngd i våra resultat.”

Frida Stein MyMowo

 

SkillAid

Medarbetarskuggning

Vilka är de verkliga utmaningarna i vården, och hur kan de lösas? För att få svar på dessa frågor har den kanske lite okonventionella metoden medarbetarskuggning tillämpats i ett projekt. I praktiken har en medarbetare från Microsoft följt med en sjuksköterska i Östersunds kommun för att se hur arbetsdagen ser ut, vilka flödena är, vad som fungerar bra och vad som är krångligt. Syftet med studien är att se hur sjuksköterskan jobbar idag för att kunna dra slutsatser om hur hen skulle kunna jobba i morgon. Digitalisering handlar inte bara om att göra gamla uppgifter digitalt utan om att skapa nya arbetssätt och processer.

”Det har varit mycket lyckat och det här vill vi göra mer av. Vi måste förstå de riktiga utmaningarna.”

Helena Mischel Microsoft

 

Internationellt erkända

Region Jämtland Härjedalen är idag en viktig aktör inom flera internationella e-hälsoprojekt där VälTel är ett av dem. Regionen är också involverad i projekten C3 Cloud och HS monitor, som är så kallade Horizon2020-projekt, samt att den fungerar som en hub inom mHealth, ett projekt initierat av Världshälsoorganisationen, WHO, och International Telecommunications Union, ITU.

C3-Cloud hjälper multisjuka

C3-Cloud är ett samarbetsprojekt inom EU med målet är att utveckla en ny mjukvara för personligt skräddarsydda vårdguider för multisjuka patienter. Programvaran ska bland annat kunna läsa ut den information i patientens journal som är viktiga för varje situation, så att olika vårdgivare får rätt förslag på vilka läkemedel de ska använda – och ännu viktigare: vilka läkemedel de inte ska använda för den aktuella patienten.

HS-monitor har koll på blodtrycket

HS-monitor är ett EU-projekt för samverkan mellan teknikföretag och hälso- och sjukvård. Målet är att de deltagande företagen ska utveckla en teknisk lösning för att övervaka patienters blodtryck i hemmen. En miljardmarknad väntar det företag som lyckas nå hela vägen fram till en färdig produkt, eftersom den via projektet lanseras i flera europeiska länder.

Socialt

Nyheter

Kalender

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN